Administracyjnoprawne Instrumenty Realizacji

Administracyjnoprawne instrumenty realizacji

Leksykon Prawa Zamówień Publicznych

Niniejsza praca internetowa uwzględniając złożoności badanej problematyki i najnowsze przemiany dokonuje analizy w ten sposób rozumianej instytucji zamówień publicznych.

Przetarg Ograniczony

Dzięki artykule zamawiający dowiedzą się, w jaki sposób planować zamówienia publiczne, iżby zrealizować je w sposób w najwyższym stopniu sprawny i uniknąć zarzutu podziału zamówienia na części w sprawie ominięcia stosowania artykułów pzp. Autorka na praktycznych przykładach pokazuje, w jaki sposób prawidłowo sporządzić opis przedmiotu zamówienia i oszacować jego wartość. Wyjaśnia przy tym problematyczne materie związane między innymi z ustalaniem wartości zamówień uzupełniających i zamówień na dostawy innymi słowy usługi. Opracowanie obejmuje także przydatne wskazówki odnośnie do sporządzania i przekazywania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Czytelnik pozna reguły dokumentowania na potrzeby sprawozdawczości między innymi zamówień sektorowych oznacza to zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy. Pisarka tłumaczy, jak przenosić sprawozdanie w sytuacjach, kiedy zamawiający mają złożoną strukturę organizacyjną, powierzyli udzielenie zamówienia pełnomocnikowi innymi słowy udzielali zamówień w ramach grupy kapitałowej. Książka została wzbogacona o wzory planów, wniosków i innych dokumentów, jakie oproszczą codzienną pracę osób odpowiedzialnych za programowanie i sprawozdawczość w zakresie zamówień publicznych.

Czytaj więcej
Image

Skuteczna Oferta Zamówieniach

Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego () sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy – w połączeniu z niewystarczającym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem osób, jakie mogłoby zaangażować się w projekt – sprawiają, że polskie instytucje i firmy rzadko decydują się na taką formę współpracy. Dzięki tej artykule dowiedzą się, jakim sposobem sprawnie i skutecznie żerować, unikając błędów na poszczególnych etapach realizacji projektów. Autor radzi m.in., jakim sposobem wybrać należytego partnera prywatnego, podpisać korzystną dla obu stron umowę partnerską i prawidłowo podzielić zadania i ryzyko pomiędzy partnerów przedsięwzięcia. Odpowiada przy tym na pytania:- Jakie przedsięwzięcia mogą być realizowane w zakresie ?- Jak sprawdzić, czyli informacja lokata będzie opłacalna w formule ?- Czym różni się od koncesji na roboty budowlane i usługi oraz od klasycznej prywatyzacji?- Jakie środki ochrony prawnej przysługują partnerom prywatnym?- Jak wybrać właściwy model realizacji projektu i najważniejszy rodzaj płatności?- Jakie kryteria oceny ofert są stosowane w ? Opracowanie jest skierowane do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem planów, kierowników jednostek sektora finansów publicznych i przedstawicieli firm zainteresowanych współpracą z sektorem publicznym w ramach.

Czytaj więcej
Image

Prawne Problemy Funkcjonowania

Artykuł jest swoistym przewodnikiem po problematyce prawa zamówień publicznych, skonstruowanym w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Zgłaszane poprzez użytkowników Systemu Informacji Prawnej LEX - moduł Zamówienia Publiczne konkretne problemy, z jakimi spotyka się każdy zamawiający, zostały starannie wyselekcjonowane i opracowane. Odpowiedzi na pytania udzielają praktycy z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu i prowadzeniu procedur. Koncentrują się oni na wyjaśnieniu postawionego problemu, a nie teoretycznych rozważaniach. Opracowanie ma natura praktyczny, a przeanalizowane przypadki mogą wyjść pomocne przy wyjaśnianiu wątpliwości powstających na różnym etapie procedury zamówieniowej. W artykule znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:- Kto może być wykonawcą w świetle Prawa Zamówień Publicznych? - W który sposób należy wykonać postępowanie w sprawie zamówień publicznych? - Jak opracować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia? - Jak wybrać właściwy zwyczaj udzielania zamówień publicznych? - Jakie są czynności właściwe dla danego trybu? - Jakie są przesłanki utraty wadium? - Jakie są dopuszczalne formy wnoszenia wadium? - Jakie są terminy na wniesienie wadium? - Jak uskutecznić wyboru najkorzystniejszej oferty? - Jaki jest okres obowiązywania umów w sprawie zamówień publicznych? Artykuł przeznaczona jest również dla osób przygotowujących i prowadzących postępowania, w jaki sposób i ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyda się przede wszystkim jednostkom sektora finansów publicznych, firmom budowlanym, adwokatom, radcom prawnym także sądom. Zainteresować się nią powinny także Krajowa Izba Odwoławcza i Urząd Zamówień Publicznych.

Czytaj więcej
Image

Siwz Bez Tajemnic

Artykuł o zamówieniach publicznych z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a szczególnie osób zajmujących się tematyką w praktyce. Artykuł uwzględnia wszystkie zmiany, uchwalone od poprzedniego wydania, w tym między innymi nowele:- z r., jaka ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady WE z w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy WE i WE. Wprowadza ona zmiany dotyczące zwiększenia transparentności udzielania zamówień publicznych, wsparcia rozwiązań innowacyjnych lub wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw; zmiana obowiązuje zgodnie z którą biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu tytułu III ustawy z o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; poza tym Krajowa Izba Odwoławcza może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiedza specjalnych; zmiana obowiązuje jaka z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza – ułożenie ciała dotychczas wskazanymi w ustawie – wykonawców będących osobami fizycznymi, a zarówno wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną innymi słowy osobą prawną, jakich odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; zmiana obowiązuje od roku.

Czytaj więcej
Image

Usługi

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Uchwalenie nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych oraz obowiązek je...

Dokumenty zamówieniach publicznych

Stosowanie nowych przepisów w przypadku Prawa zamówień publicznych zawsze wi...

Dokumenty ofertowe zamówieniach

Praktyczny Artykuł do wszystkich rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z ...

Dokumenty składane zamówieniach

Artykuł ma charakter praktyczny...

Aukcje licytacje elektroniczne

W artykule szczegółowo opisano elektroniczne rozwiązania wykorzystywane przy...

Dokumenty dokumentowanie postępowaniu

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera opis całe...

Najnowsze artykuły

 • Istota i potrzeba coachingowego

  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0


 • Upadłość i prawo upadłościowe kiedy umożliwi zrozumienie

  Upadłość i prawo upadłościowe kiedy umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0


 • Umowa umowa deweloperska o czym

  Umowa - umowa deweloperska o czym pamiętać do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, natomiast też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a podobnie dla.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0


Skontaktuj się z nami

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.