Siwz Bez Tajemnic


Artykuł o zamówieniach publicznych z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a szczególnie osób zajmujących się tematyką w praktyce. Artykuł uwzględnia wszystkie zmiany, uchwalone od poprzedniego wydania, w tym między innymi nowele:- z r., jaka ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady WE z w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy WE i WE. Wprowadza ona zmiany dotyczące zwiększenia transparentności udzielania zamówień publicznych, wsparcia rozwiązań innowacyjnych lub wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw; zmiana obowiązuje zgodnie z którą biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu tytułu III ustawy z o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; poza tym Krajowa Izba Odwoławcza może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiedza specjalnych; zmiana obowiązuje jaka z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza – ułożenie ciała dotychczas wskazanymi w ustawie – wykonawców będących osobami fizycznymi, a zarówno wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną innymi słowy osobą prawną, jakich odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; zmiana obowiązuje od roku.